WWW.VREDESDUIFJE.NL
hands
praktijk
Vredesduifje
bowen
contact
links


Privacyverklaring
De praktijk voor Bowentechniek, gevestigd aan de Kennemerstraatweg 232 te Heiloo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.
Jenny de Zeeuw is de beheerder/therapeute en te bereiken via telefoonnummer 072-5129279 of 06-45024715.
Verder kunt u contact opnemen via mijn mailadres v-rede@live.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeute een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik neem de bescherming van u gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang of wijzingen tegen te gaan.
Dit betekent onder meer dat ik:
- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
- Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Als u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of misbruik van uw gegevens gemaakt, is neem dan contact met me op.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie afgerond is of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (indien u dat wenst).
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn administrateur mijn boekhouding kan regelen.
- Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota.
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn:
- Uw naam, adres en woonplaats.
- Uw geboortedatum.
- De datum van de behandeling.
- Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld "behandeling Natuurgeneeskunde".
- De kosten van het consult.